KOSZYK JEST
PUSTY

Masz pytanie? Napisz:

sklep@spellgames.pl

Regulamin

I. WSTĘP

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu internetowego www.spellgames.pl i zawartych za jego pośrednictwem umów sprzedaży.

2. Firma Dawnspell Studio Grzegorz Pietras pod marką www.spellgames.pl (zwana dalej "Sklepem" lub "Sprzedawcą") prowadzi działalność wysyłkową produktów znajdujących się w jej ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

3. Firma Dawnspell Studio Grzegorz Pietras jest zarejestrowana w Sulejówku przy ul. Kraszewskiego 80B, w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem NIP:8222295626, REGON: 363249675.

4. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych (zwany dalej „Klientem” lub "Kupującym").

5. Regulamin oraz umowa sprzedaży zawarta za pośrednictwem sklepu www.spellgames.pl jest wyrażona i rozumiana w języku polskim.

 

II. KWESTIE TECHNICZNE

1. W celu dokonania transakcji Klient powinien dysponować urządzeniem z dostępem do Internetu (dla komputerów - przeglądarka internetowa w wersji aktualnej dla danego systemu operacyjnego; dla urządzeń przenośnych - aktualna wersja przeglądarki internetowej wbudowanej w urządzenie).

2. Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Sklepu na urządzeniu Klienta w przypadku niespełnienia minimalnych wymogów określonych w niniejszej części.

3. W systemie komputerowym Klienta korzystającego ze Sklepu mogą zostać zapisane (o ile Klient nie zablokuje powyższych funkcjonalności w swojej przeglądarce internetowej) pliki cookies, tj. informacje przekazywane przez serwer strony na komputer Klienta - patrz Polityka prywatności

4. Przesyłanie danych przez Klienta zabezpieczone jest protokołem SSL, co umożliwia przekazywanie informacji pomiędzy urządzeniem Klienta a Sklepem w sposób zaszyfrowany.

5. W celu zabezpieczenia własnego urządzenia oraz informacji pozostawionych na stronie Klient powinien postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami bezpieczeństwa w sieci.

 

III. TOWARY

1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu to gry planszowe (rozrywkowe, edukacyjne, karciane).

2. Wszystkie towary przedstawione w ofercie sklepu są nowe, sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych (legalne), chyba że opis towaru mówi inaczej.

 

IV. CENY

1. Wszystkie ceny wyrażone są w PLN.

2. Prezentowane ceny są cenami ostatecznymi.

3. Ceny zaakceptowane w momencie zamawiania wiążą strony do chwili zrealizowania zamówienia, ale nie dłużej niż 5 dni roboczych.

 

V. TOWARY W PRZEDSPRZEDAŻY

1. Towary dostępne do zamówienia w przedsprzedaży maja ustalony termin dostawy zgodnie z informacjami zawartymi w opisie produktu. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu dostępności towaru do wysyłki.

2. W przypadku opóźnień w dostawie, przekraczających 10 dni, każdy klient zostanie poinformowany indywidualnie.

 

VI. ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia są składane przez formularz zamówienia dostępny na stronie www.spellgames.pl.

2. O potwierdzeniu złożonego zamówienia Klient zostaje niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową. Moment dojścia do Klienta maila potwierdzającego to moment zawarcia umowy sprzedaży.

3. Składając zamówienie za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, Klient powinien wypełnić formularz w całości.

4. Formularze zawierające niekompletny zestaw danych nie będą brane pod uwagę.

5. Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13.00, w soboty oraz niedziele i święta uznaje się za złożone kolejnego dnia roboczego o godzinie 9.00.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane tylko wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie Sklepu. W przypadku gdy dostępna jest jedynie część zamówionego przez Klienta towaru, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (anulowanie całości zamówienia lub realizacja częściowa).

7. W przypadku gdy cały zamówiony przez Klienta towar jest niedostępny, Sklep jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu wraz z podaniem jego przyczyny Sklep przesyła Klientowi drogą mailową. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty za zamówiony towar, Sklep zwraca mu cenę towaru na jego rachunek bankowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

8. Zmian w zamówieniu i jej anulacji Klient może dokonywać drogą telefoniczną lub mailową tylko do momentu wysłania towaru przez Sklep. Nie możemy zmienić lub anulować zamówienia, które zostało już wysłane.

 

VII. PŁATNOSĆ

1. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar wybraną podczas składania zamówienia formą płatności.

2. W przypadku wybrania przelewu tradycyjnego jako formy płatności, należy dokonać wpłaty na numer konta 84 1020 5558 0000 8102 3162 2136 podając w tytule numer zamówienia.

3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl

 

VIII. DOSTAWA

1. Towar wysyłany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z wyborem Kupującego w formularzu zakupu, tylko na terenie Polski.

2. Całkowity czas realizacji zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej określa firma kurierska, nie powinien być jednak dłuższy niż 2 dni.

3. Kupujący jest informowany o kosztach dostawy podczas składania zamówienia.

4. Towar dostępny fizycznie w magazynie wysyłamy w terminie do 2 dni roboczych od momentu otrzymania wpłaty.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie spowodowane podaniem błędnego lub niekompletnego adresu przez samego Klienta, a także w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki przez Klienta.

6. W przypadku błędnie podanego adresu przez Klienta, będzie on poproszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, która zostanie ponownie wysłana, w przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane i w przypadku zamówień płatnych przelewem Sklep niezwłocznie zwraca sumę środków odpowiadających wartości zamówienia.

7. Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Zalecane jest zatem sprawdzenie przesyłki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu i w razie ich stwierdzenia- niezwłoczny kontakt ze Sklepem drogą telefoniczną.

8. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia towarów.

9. Spełnienie przez Sklep świadczenia niezamawianego przez Klienta następuje na ryzyko Sklepu i nie nakłada na Klienta żadnych zobowiązań.

 

VIII. ZWROT (odstąpienie od umowy)

1. Kupujący może zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny i dokonać zwrotu w ciągu 21 dni od daty wydania mu towaru.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać za pomocą formularza dostępnego na stronie sklepu pod linkiem: Zwroty

3. Towar należy odesłać na adres siedziby wskazany w Regulaminie.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Nie przyjmujemy paczek płatnych za pobraniem

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwroty towaru.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dane rachunku bankowego Kupującego.

7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

IX. REKLAMACJA

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

2. Reklamacji można dokonać wypełniając formularz dostępny na stronie sklepu pod linkiem: Reklamacje

3. W opisie reklamacji wymagane są następujące dane: (1) przyczynę prośby o reklamację, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

5. Koszty zwrotu towaru pokrywa Sprzedający.

6. Do zwracanego towaru należy dołączyć dane rachunku bankowego Kupującego.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sklep www.spellgames.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.

2. Sklep www.spellgames.pl jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

3. Klient rejestrując się w Sklepie podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i tym samym wyraża zgodę na ich przechowywanie, wypełniając formularz zamówienia.

4. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta za zgodą Klienta i w celu realizacji zamówienia tj. wykonania umowy sprzedaży i rozliczania transakcji. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sklep w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska S.A i operatorzy płatności.

5. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami). W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail Sklepu.

6. Jeżeli Klient wyrazi zgodę, zapisując się na newsletter Sklepu www.spellgames.pl otrzymywać będzie informacje o charakterze marketingowym tj. informowany będzie o nowych produktach Sklepu oraz akcjach promocyjnych.

7. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

8. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, ogłoszenia, reklamy oraz cenniki nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 72 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie podlegają pod przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów

3. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sklepu, lub znaczącej zmiany w strukturze firmy. Każdorazowa zmiana Regulaminu poprzedzana będzie poinformowaniem zarejestrowanych Klientów o ww. zmianie oraz o przyczynach zmiany w drodze mailowej.

4. W razie sporu sądowego wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy lub miejsca spełnienia świadczenia (właściwość przemienna - art 34 Kodeksu Cywilnego) albo Sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego (właściwość ogólna- art. 27 Kodeksu Cywilnego). W razie sporu wynikłego z umowy sprzedaży zawartej między Sklepem a Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl